A l g e m e n e V o o r w a a r d e n

Algemene Voorwaarden

van  Sertalink  Limited

 

De Vennootschap

Artikel 1:

Sertalink Limited is een naar engels recht rechtspersoonlijkheid bezittende Vennootschap met een vestiging in het Verenigde Koninkrijk en Nederland.

 

Toepasselijkheid

Artikel 2:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Totstandkoming overeenkomst van opdracht

Artikel 3:

a. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door Sertalink Limited is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Sertalink Limited slechts worden vertegenwoordigd door de directie dan wel de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor of in dienst zijn van Sertalink Limited.

b. De opdrachtgever stemt ermee in, dat Sertalink Limited de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Sertalink Limited of zo nodig door derden, met terzijdestelling van de artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW.

 

Declaratie

Artikel 4:

a. Voor de uitvoering van een overeenkomst van opdracht is de opdrachtgever verschuldigd het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen.

b. Sertalink Limited is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende declaratie.

 

Betalingstermijn

Artikel 5:

a. De werkzaamheden worden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden de door Sertalink Limited verzonden declaraties te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur vermeld. Bij gebreke van (tijdige) betaling is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen voor rekening van de opdrachtgever.

b. Na totstandkoming van de overeenkomst van opdracht is Sertalink Limited te allen tijde gerechtigd haar declaraties te verrekenen met gelden die ten behoeve van de opdrachtgever zijn bijgeschreven op een van de bankrekeningen van Sertalink Limited danwel de rekening derdengelden van door de opdrachtgever ingeschakelde notaris of derden die de gelden voor de opdrachtgever in ontvangst hebben genomen. De opdrachtgever verleent Sertalink Limited door middel van de opdrachtovereenkomst de onherroepelijke volmacht deze verrekening uit te voeren en derden terzake te instrueren.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 6:

a. De aansprakelijk van Sertalink Limited jegens haar opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst tot opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis en kan niet hoger zijn dan het door opdrachtgever verschuldigde honorarium.

b. Sertalink Limited zal bij het inschakelen van een derde steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derde is Sertalink Limited evenwel niet aansprakelijk.

 

Geschillen

Artikel 7:

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

Amsterdam, 2 januari 2004

 

Sertalink  Limited

De directie